Beyond Meat Nederland Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerk: [7 Februari 2022]

Welkom op www.beyondmeat.com/nl-nl, een website van Beyond Meat EU B.V. ("Beyond Meat," "wij," "onze," of "ons"). Deze pagina legt de voorwaarden uit waaronder u gebruik kunt maken van onze website, inclusief uw account (gezamenlijk de "Website"). Deze overeenkomst is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Website ("Gebruikers"). Door de Website te bezoeken of te gebruiken, geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst ("Overeenkomst") heeft gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn, ongeacht of u al dan niet een geregistreerde gebruiker van onze Website bent. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, dient u geen gebruik te maken van of toegang te (blijven) verkrijgen tot de Website.

Beyond Meat behoudt zich het recht voor deze overeenkomst en de Website van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken om ervoor te zorgen dat zij te allen tijde een juiste weergave zijn van onze diensten, producten en praktijken, om veiligheidsredenen, en zoals vereist door de wet. De versie van deze Overeenkomst die van kracht is op het moment dat u onze Website bezoekt, is van toepassing. Raadpleeg de Overeenkomst telkens wanneer u de Website bezoekt. Bovenaan de Overeenkomst wordt de datum vermeld waarop deze voor het laatst werd bijgewerkt. Indien u een geregistreerde gebruiker van onze Website bent, zullen wij u (zoals beschreven in sectie 7 hieronder) op de hoogte brengen van wijzigingen aan deze Overeenkomst zoals ze op u van toepassing zijn binnen een redelijke tijd voordat deze wijzigingen van kracht worden, tenzij ze geen invloed hebben op uw rechten en plichten onder deze Overeenkomst. Uw voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen houdt uw aanvaarding van de wijzigingen in. Indien u een geregistreerde gebruiker bent en het niet eens bent met de herziene Overeenkomst, kunt u deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen door uw account te sluiten via de accountinstellingen.

Wij kunnen uw toegang tot de Website permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid indien u een bepaling van deze Overeenkomst en/of de toepasselijke wetgeving schendt. Wij kunnen deze Overeenkomst anderszins beëindigen met een redelijke kennisgeving aan u. Indien u een geregistreerde gebruiker bent en het niet eens bent met de herziene Overeenkomst, kunt u deze Overeenkomst op elk moment beëindigen door uw account te sluiten.

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT U ELKE BEPALING BEGRIJPT. DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN VERPLICHTE BEPALING VOOR INDIVIDUELE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN COLLECTIEVE RECHTSZAKEN/JURIDISCHE PROCESSEN DIE HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS VEREIST OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN, IN PLAATS VAN JURYRECHTSPRAAK OF COLLECTIEVE RECHTSZAKEN. DEZE BEPALING IS NIET VAN TOEPASSING INDIEN U EEN CONSUMENT BENT IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE OF HET VERENIGD KONINKRIJK OF INDIEN ANDERSZINS VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

1. GEBRUIK VAN ONZE SITE

A. TOELATINGSVOORWAARDEN

Dit is een overeenkomst tussen u en Beyond Meat. U dient deze overeenkomst te lezen en ermee akkoord te gaan alvorens de Website te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat, mag u de Website niet gebruiken. U mag de Website alleen gebruiken indien u een bindende overeenkomst met Beyond Meat kunt aangaan, en alleen in overeenstemming met deze Overeenkomst en alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. Elk gebruik van of toegang tot de Website door personen jonger dan 18 jaar is uitsluitend toegestaan met de hulp van een ouder of wettelijke voogd. De Website is niet beschikbaar voor gebruikers die eerder door Beyond Meat van de Website zijn verwijderd.

B. TOEGANG TOT DE SITE

Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, wordt u hierbij een niet-exclusieve, beperkte, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie verleend om de Website te gebruiken, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en zoals toegestaan door de kenmerken van de Website. Beyond Meat behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend met betrekking tot de website en de inhoud van Beyond Meat (zoals gedefinieerd in artikel 2 hieronder). Beyond Meat kan deze licentie te allen tijde beëindigen, om welke reden dan ook of zonder reden.

C.REGELS VAN DE SITE

U stemt ermee in zich niet in te laten met een van de volgende verboden activiteiten: (i) het kopiëren, verspreiden of openbaar maken van enig deel van de Website in welk medium dan ook, inclusief maar niet beperkt tot geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde "scraping"; (ii) het gebruik van enig geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot "robots," "spiders," "offline readers," enz., om toegang te krijgen tot de website op een manier die meer verzoekberichten naar de servers van Beyond Meat stuurt dan een mens redelijkerwijs in dezelfde tijdspanne kan produceren met behulp van een conventionele online webbrowser (behalve dat Beyond Meat de beheerders van openbare zoekmachines herroepbare toestemming verleent om spiders te gebruiken voor het kopiëren van publiekelijk beschikbaar materiaal van Beyond Meat. com te kopiëren met als enig doel en uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor het creëren van openbaar toegankelijke doorzoekbare indexen van de materialen, maar niet voor het opslaan of archiveren van dergelijke materialen); (iii) het verzenden van spam, kettingbrieven of andere ongevraagde e-mail; (iv) het trachten te verstoren, de systeemintegriteit of -veiligheid te compromitteren of transmissies te ontcijferen van of naar de servers waarop de Website draait; (v) het ondernemen van enige actie die een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze infrastructuur legt, of naar ons eigen oordeel kan leggen; (vi) het uploaden van ongeldige gegevens, virussen, wormen of andere software-agentia via de Website; (vii) het verzamelen of oogsten van enige persoonlijk identificeerbare informatie van de Website; (viii) het gebruiken van de Website voor commerciële doeleinden; (ix) het zich voordoen als een andere persoon of anderszins een verkeerde voorstelling geven van uw relatie met een persoon of entiteit, het plegen van fraude, het verbergen of trachten te verbergen van uw identiteit; (x) het verstoren van de goede werking van de Website; (xi) toegang verkrijgen tot inhoud van de Website via een andere technologie of op een andere manier dan door de Website verschaft of toegestaan; of (xii) het omzeilen van de maatregelen die wij kunnen gebruiken om toegang tot de Website te voorkomen of te beperken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik van de Website of de inhoud daarop afdwingen.

2. ONZE EIGENDOMSRECHTEN

De website en al het materiaal op de website of dat daarmee wordt overgedragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, software, afbeeldingen, tekst, grafische voorstellingen, illustraties, logo's, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, foto's, audio, video's en muziek die toebehoren aan andere gebruikers (de "Beyond Meat-inhoud"), en alle daarmee verband houdende Intellectuele Eigendomsrechten, zijn het exclusieve eigendom van Beyond Meat en haar licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk hierin bepaald, zal niets in deze overeenkomst worden geacht een

licentie te creëren in of onder dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten, en u stemt ermee in niets van de Beyond Meat Content te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, te publiceren, aan te passen, te bewerken of er afgeleide werken van te maken. Gebruik van de Beyond Meat Content voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze overeenkomst is strikt verboden.

U kunt ervoor kiezen of wij kunnen u uitnodigen om opmerkingen of ideeën over de Website in te dienen, met inbegrip van maar niet beperkt tot hoe de Website of onze producten verbeterd kunnen worden ("Ideeën"). Door een Idee in te dienen, stemt u ermee in dat uw inzending gratis, ongevraagd en zonder beperking is en Beyond Meat niet onder enige fiduciaire of andere verplichting zal plaatsen, en dat het ons vrij staat het Idee te gebruiken zonder enige bijkomende vergoeding aan u, en/of het Idee op niet-vertrouwelijke basis of anderszins aan wie dan ook bekend te maken. U erkent verder dat Beyond Meat door de aanvaarding van uw inzending geen afstand doet van enig recht om gelijkaardige of aanverwante ideeën te gebruiken die Beyond Meat eerder bekend waren, of ontwikkeld werden door haar werknemers, of verkregen werden van andere bronnen dan u.

3. LINKS EN INFORMATIE VAN DERDEN

De website kan links bevatten naar materialen van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door Beyond Meat. Beyond Meat onderschrijft dergelijke sites, informatie, materialen, producten of diensten van derden niet en aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Indien u zich via de website toegang verschaft tot een website of dienst van derden, doet u dit op eigen risico en begrijpt u dat deze overeenkomst en het privacybeleid van Beyond Meat niet van toepassing zijn op uw gebruik van dergelijke sites. U vrijwaart Beyond Meat uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website, dienst of inhoud van derden. Bovendien zijn uw transacties met of deelname aan promoties van adverteerders die u op de website aantreft, met inbegrip van betaling en levering van goederen, en alle andere voorwaarden (zoals garanties) uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerders. U stemt ermee in dat Beyond Meat niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die verband houdt met uw contacten met dergelijke adverteerders. 

4. SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Beyond Meat en haar dochterondernemingen, agenten, licentiegevers, managers en andere gelieerde ondernemingen, en hun werknemers, contractanten, agenten, functionarissen en directeuren, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en onkosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Website, met inbegrip van gegevens of inhoud die door u worden verzonden of ontvangen; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw schending van enige van de bovenstaande verklaringen en garanties; (iii) uw schending van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig recht op privacy of Intellectuele Eigendomsrechten; (iv) uw schending van enige toepasselijke wet, regel of verordening; (v) uw opzettelijk wangedrag; of (vi) de toegang van een andere partij tot en het gebruik van de Website met uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere toepasselijke beveiligingscode die (geheel of gedeeltelijk) het gevolg is van uw handelen of niet-handelen.

5. BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze overeenkomst is bedoeld om de aansprakelijkheid van Beyond Meat uit te sluiten of te beperken voor overlijden, persoonlijk letsel of bedrieglijke voorstelling van zaken veroorzaakt door nalatigheid, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Beyond Meat, of om uw wettelijke rechten aan te tasten, met inbegrip van wettelijke garantierechten. Beyond Meat besteedt de nodige zorg aan het ter beschikking stellen van onze website, producten en diensten aan u en aan het in stand houden van een veilige, beveiligde en foutloze omgeving. Voor zover Beyond Meat met professionele toewijding heeft gehandeld, is zij niet aansprakelijk voor enige schade (daaronder begrepen gederfde winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven, en enige indirecte of gevolgschade) die (1) niet is veroorzaakt door een schending van deze overeenkomst door Beyond Meat of anderszins door zijn handelen of nalaten, (2) onder normale omstandigheden ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst niet voorzienbaar was; en (3) voor gebeurtenissen buiten de redelijke invloedssfeer van Beyond Meat. De Website wordt beheerd en geëxploiteerd vanuit faciliteiten in de Verenigde Staten. U mag geen gebruik maken van de Website indien u inwoner bent van een land dat door de Verenigde Staten onder embargo is geplaatst, of indien u een buitenlandse persoon of entiteit bent die door de overheid van de Verenigde Staten is geblokkeerd of geweigerd.

6. TOEPASSELIJK RECHT, ARBITRAGE OVERNING LAW, ARBITRATION, EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN GROEPSVORDERING/JURYRECHTSPRAAK

A. Toepasselijk recht. U stemt ermee in dat: (i) de Website wordt geacht uitsluitend gevestigd te zijn in Californië; en (ii) de Website wordt geacht een passieve entiteit te zijn die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over ons, hetzij specifiek of in het algemeen, in andere rechtsgebieden dan Californië. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het interne materiële recht van de staat Californië en is niet onderworpen aan conflicterende wetsregels. Als u een consument bent in de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk, kunt u extra bescherming krijgen onder het recht van uw standaard verblijfplaats, ongeacht de bovenstaande rechtskeuze.

De partijen erkennen dat deze Overeenkomst een transactie inhoudt waarbij sprake is van interstatelijke handel. Niettegenstaande de voorgaande zinnen met betrekking tot het materiële recht, is elke arbitrage die wordt uitgevoerd op grond van de voorwaarden van deze Overeenkomst onderworpen aan de Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1-16). De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. U stemt ermee in dat u zich onderwerpt aan de persoonlijke jurisdictie van de federale rechtbanken en staatsrechtbanken in Los Angeles County, Californië, voor alle acties waarvoor wij het recht behouden om een voorlopige voorziening of andere billijke voorziening te vragen bij een bevoegde rechtbank om de werkelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van onze auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten te voorkomen, zoals uiteengezet in de onderstaande arbitragebepaling, met inbegrip van een voorlopige voorziening die nodig is om onherstelbare schade te voorkomen. U stemt ermee in dat Los Angeles County, Californië het juiste forum is voor een beroep tegen een arbitraal vonnis of voor een gerechtelijke procedure in het geval dat de onderstaande arbitragebepaling niet-afdwingbaar blijkt te zijn.

Indien u een consument bent in de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk, is bovenstaande verplichte arbitragebepaling niet op u van toepassing en kunt u een vordering met betrekking tot deze overeenkomst aanhangig maken bij de bevoegde rechter van uw gewone verblijfplaats of de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Beyond Meat in Los Angeles County, Californië. Tevens kunt u als consument hier toegang krijgen tot het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie:

https://ec.europa.eu/consumers/odr. Beyond Meat is niet verplicht om een beroep te doen op een alternatieve geschillenbeslechtingsinstelling om geschillen met consumenten op te lossen.

B. Arbitrage. LEES DIT ONDERDEEL ZORGVULDIG, OMDAT HET DE PARTIJEN VERPLICHT HUN GESCHILLEN TE ARBITREREN EN DE MANIER BEPERKT WAAROP U MET BEYOND MEAT TOT EEN OPLOSSING KUNT KOMEN. Voor elk geschil met Beyond Meat, verbindt u zich ertoe om eerst contact met ons op te nemen op [[email protected]] en te trachten het geschil informeel met ons op te lossen. In het onwaarschijnlijke geval dat Beyond Meat een geschil met u na zestig (60) dagen niet heeft kunnen oplossen, komen wij overeen om elke vordering, geschil of controverse (met uitzondering van vorderingen voor een gerechtelijk bevel of andere billijke genoegdoening zoals hieronder voorzien) voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst, of de schending of vermeende schending daarvan (gezamenlijk, "Vorderingen"), op te lossen door bindende arbitrage door JAMS, onder de optionele versnelde arbitrageprocedures die op dat moment voor JAMS van kracht zijn, behalve zoals hierin voorzien. JAMS kan worden gecontacteerd op www.jamsadr.com. De arbitrage zal plaatsvinden in Los Angeles County, Californië, tenzij u en Beyond Meat anders overeenkomen. Indien u de Website voor commerciële doeleinden gebruikt, is elke partij verantwoordelijk voor het betalen van eventuele JAMS deponerings-, administratieve en arbitragekosten in overeenstemming met de JAMS-regels, en zal de uitspraak van de arbiter de arbitragekosten, redelijke advocaatkosten en redelijke kosten voor deskundige en andere getuigen omvatten. Als u een individu bent die de website voor niet-commerciële doeleinden gebruikt: (i) kan JAMS u vragen een vergoeding te betalen voor het opstarten van uw zaak, tenzij u een vrijstelling van vergoeding aanvraagt en deze met succes verkrijgt van JAMS; (ii) kan de uitspraak van de arbiter uw arbitragekosten, uw redelijke advocaatkosten en uw redelijke kosten voor deskundige en andere getuigen omvatten; en (iii) kunt u een procedure starten bij een rechtbank voor geringe vorderingen met competente jurisdictie zonder eerst een arbitrageprocedure te starten, maar dit ontslaat u niet van uw verplichting om deel te nemen aan de informele geschillenbeslechtingsprocedure. Elk vonnis over de uitspraak van de arbiter kan worden uitgesproken in elke rechtbank met competente jurisdictie. Niets in dit artikel kan worden opgevat als een beletsel voor Beyond Meat om een gerechtelijk bevel of andere billijke voorziening te vorderen, indien dit noodzakelijk is om de daadwerkelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van onze gegevensbeveiliging, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten te voorkomen.

C. Verklaring van afstand van groepsvordering. MET BETREKKING TOT ALLE PERSONEN EN ENTITEITEN, ONGEACHT OF ZIJ DE SITE HEBBEN VERKREGEN OF GEBRUIKT VOOR PERSOONLIJKE, COMMERCIËLE OF ANDERE DOELEINDEN, MOETEN ALLE VORDERINGEN WORDEN INGESTELD IN DE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID VAN DE PARTIJEN, EN U MAG NIET DIRECT OF INDIRECT DEELNEMEN OF EEN DERDE UW BELANGEN LATEN BEHARTIGEN IN EEN GROEPSVORDERING, COLLECTIEVE ACTIE OF ANDERE REPRESENTATIEVE PROCEDURE. DEZE VERKLARING VAN AFSTAND IS VAN TOEPASSING OP COLLECTIEVE ARBITRAGE EN, TENZIJ WE ANDERS OVEREENKOMEN, MAG DE ARBITRATOR DE VORDERINGEN VAN MEER DAN ÉÉN PERSOON NIET SAMENVOEGEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST, U EN BEYOND MEAT ELK AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN GROEPSVORDERING, COLLECTIEVE ACTIE, OF ANDERE REPRESENTATIEVE PROCEDURE VAN WELKE AARD DAN OOK. DEZE BEPALING IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

7. ALGEMEEN

A. Overdracht. Deze overeenkomst, en alle rechten en licenties die op grond daarvan worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of afgestaan, maar mogen door Beyond Meat worden afgestaan zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Iedere poging tot overdracht of toekenning in strijd met deze overeenkomst wordt als nietig beschouwd.

B. Kennisgevingsprocedures en wijzigingen in de overeenkomst. Beyond Meat kan u kennisgevingen doen, of deze nu wettelijk verplicht zijn of voor marketing- of andere bedrijfsgerelateerde doeleinden, via e-mail, schriftelijke of gedrukte kennisgeving, of door het plaatsen van een dergelijke kennisgeving op onze website, zoals naar eigen goeddunken bepaald door Beyond Meat. Beyond Meat behoudt zich het recht voor om de vorm en middelen te bepalen voor het verstrekken van kennisgevingen aan onze gebruikers, met dien verstande dat u zich kunt afmelden voor bepaalde vormen van kennisgeving zoals beschreven in deze overeenkomst en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Beyond Meat is niet verantwoordelijk voor eventuele automatische filtering die u of uw netwerkprovider toepast op e-mailberichten die wij sturen naar het e-mailadres dat u ons verstrekt.

C. Gehele overeenkomst/scheidbaarheid. Deze overeenkomst, tezamen met eventuele wijzigingen en eventuele aanvullende overeenkomsten die u met Beyond Meat sluit in verband met de Website, vormen de gehele overeenkomst tussen u en Beyond Meat met betrekking tot de Website. Elke partij stemt ermee in dat zij geen verhaal heeft uit hoofde van deze overeenkomst voor enige inbreuk op enige verklaring, toezegging of garantie die niet in deze overeenkomst is opgenomen, en dat zij geen aanspraak kan maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken gebaseerd op enige verklaring in deze overeenkomst. Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig van kracht zullen blijven, met dien verstande dat in geval van niet-afdwingbaarheid van de universele afstand van een groepsvordering/juryrechtspraak, de gehele arbitrageovereenkomst niet-afdwingbaar zal zijn.

D. Geen verklaring van afstand. Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling van deze overeenkomst zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van die bepaling of van enige andere bepaling, en het niet doen gelden door Beyond Meat van enig recht of enige bepaling in het kader van deze overeenkomst zal geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling inhouden. 

Kom erbij.

En ontvang exclusieve aanbiedingen, updates en veel meer.